عنوان*مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری*

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل فضایی , مکانی فضای سبز شهری ,پیشینه پژوهش تحلیل فضایی , مکانی فضای سبز شهری ,مبانی نظری تحلیل فضایی , مکانی فضای سبز شهری ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش, تحلیل فضایی , مکانی فضای سبز شهری|flh1449002
هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری
دارای 44 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
-1: پيشينه تحقيق11
2-2: انواع فضاهای سبزشهری15
2-2-1: فضاهای سبزعمومی15
2-2-2: فضاهای سبزنیمه عمومی15
2-2-3: فضاهای سبزخیابانی15
2-2-4: فضاهای سبزخصوصی15
2-3: تقسیم بندی فضاهای سبز15
2-3-1: پارک16
2-3-1-1: طبقه بندی پارکها براساس هویت16
2-3-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ. 16
2-3-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی17
2-3-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله17
2-3-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه17
2-3-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه17
2-3-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ17
2-3-2: باغها18
2-3-3: فضای سبزخطی18
2-3-3-1: کمربندهای سبز18
2-3-3-2: فضای سبز معابر18
2-3-3-2-1: میادین18
2-3-3-2-2: فضای سبز گذرگاهها18
2-3-4: فضای سبزعمودی19
2-3-4-1: بام های سبز19
2-3-4-2: دیواره های سبز19
2-4: تاریخچه فضای سبزدرجهان20
2-5: تاریخچه فضای سبزدرایران22
2-6: اهمیت،ضرورت ونقش های فضای سبزشهری24
2-6-1: اهمیت فضای سبزدرزندگی شهری24
2-6-2: نقش فضای سبزبراقلیم شهری26
2-6-3: نقش فضای سبزازبعدشهرسازی26
2-7: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبزشهری27
2-7-1: سرانه ها واستانداردهای فضای سبزشهری27
2-8: معیارهای محیطی فضای سبزشهری30
2-9: معیارهای مکانیابی فضای سبزشهری30
2-10: مکان شناسی فضای سبز31
2-11: عوامل موثردرطراحی فضای سبز37
2-11-1: نیازهای بیولوژیکی37
2-12: اثرات فضاهای محیط زیستی38
2-12-1: اثرات فضای سبزدرکاهش آلودگی صوتی39
2-12-2: اثرات تفرجگاهی فضای سبز40
2-13: ضوابط معماری انواع فضاهای سبزشهری40
2-13-1: ضوابط طراحی خطی40
2-13-2: ضوابط ایجاد فضاهای سبزبرحسب اقلیم منطقه42
2-13-3: ضوابط مربوط به آب درفضاهای سبز42
2-13-4: ساختمانهاوتأسیسات موردنیاز فضاهای سبزشهری43


2-1: پيشينه تحقيق
بنابر اسناد علمی و تاریخی آغاز طراحی منظره و فضاي سبز به ایرانیان نسبت داده میشود. پیشینه پردیسهاي ایران به سده چهارم میلادي بر میگردد. این عنوان به باغهایی گفته می شد که براي تفرج همگان بنا شده است. واژه پردیس ریشه سانسکریت داشته و به مفهوم بهشت است که در متون انگلیسی همان واژه سانسکریت یعنی «paradis» به کار برده میشود، در تورات نیز از پردیسهاي ایران باستان صحبت به میان رفته است. در طول زمان به تدریج باغها و شکارگاههاي اختصاصی گسترش یافت. همزمان با گسترش شهرها اقدام به ایجاد باغهاي ملی، میدانها و پاركهاي عمومی با فرم و ویژگیهاي متفاوت گردید. نخستین قطعه جنگلی که براي این منظور در نظر گرفته شد، بخشهایی از جنگلهاي واقع در بین گنبد و بجنورد، معروف به جنگل گلستان بود که در سال 1366 به طور رسمی به عنوان پارك ملی نامگذاري گردید و در همان سال نخستین پارك جنگلی طبیعی توسط مهندس آشتیانی بنیانگذار پاركهاي جنگلی در جاده هراز- آمل طراحی و بنا گردید و نیز همان سال نخستین پارک جنگلی دست کاشت درخرگوش دره تهران بنا شد (شریفی، 11371: 180 و 181). نظریه هاي چند وجود دارند که به نوعی در اهداف آنها بر فضاي سبز و نیاز مبرم شهر به داشتن این فضاها بحث شده است. البته مکتبهایی هم بوده اند که به نوعی براي رفع مشکلات شهري ناشی از صنعت و کالبد بی روح شهري، ایده هایی مانند کار بر روي زمین به عنوان اوقات فراغت، الگوي شهر- پارك براي تمرکز زدایی از شهرهاي قدیمی و... را ارائه کرده اند. از جمله این مکتبها میتوان به : اصلاح گرایی، شیکاگو، مدرنیسم، طبیعت گرایی، آمایش انسانی و نظریه توسعه پایدار اشاره کرد. برخی اندیشمندان این گونه در نظریه هاي خود درباره فضاي سبز سخن گفته اند:

کامیلوزیته شهرساز اتریشی در سال1889، در کتاب خود به نام « شهرسازی» چاره کار را در بازگشت به شیوه هاي هنري قرون وسطی پیشنهاد نمود. او میخواست زشتی معمولی شهر اواخر سده نوزدهم را از میان بردارد و شهر را به غناي هنر، زندگی و تحرك آراسته گرداند. گشودن مرکز میدان شهرها یا جا به جا کردن مجسمه ها وبرجهاي یادگار به یک گوشه میدان، ایجاد باغچه در حیاط آپارتمانهاي مسکونی به جاي کانونهاي شلوغ شهر، برپا داشتن دیوارهاي بلند در پیرامون پاركهاي همگانی براي نگهداري از آنها در برابر سرو صداي خیابان همه رفرمهایی طبیعی بودند که کامیلوزیته پیشنهاد کرد (شیعه، 1382: 32). ابنزر هاوارد در پایان سده نوزدهم، از جمله راه حلهایی که براي بسیاري از مسائل سکونت در شهر پیشنهاد نمود اندیشه ایجاد شهرهاي باغ مانند بود. پیشنهاد هاوارد اقدام به امري بزرگ بود، یعنی رهایی از جنبه هاي مضر انقلاب صنعتی و از میان بردن محلات فقیر نشین و پر جمعیت که زاییده صنعت بود. هاوارد در طرح شهرهاي باغ مانند خود، شهر را به صورت چند دایره متحدالمرکز در نظر گرفت که دایره میانی و حلقه بیرونی شهر را فضاي سبز و باغها در بر میگرفت زیاري، 1383: 24) .

تونی گارنیه به ابتکار خود طرح یک شهر کامل را براي سکونت 35000 نفر ارائه داد و آن را شهر صنعتی نامید. در کوي صنعتی پیشنهادي وي، عوامل مختلط شهر، محل کار، محل سکونت، تفریحگاهها و .... کاملا از یکدیگر جدا هستند و کمر بند سبز بخش صنعتی شهر را از بخش اصلی آن جدا می سازد و خانه ها در میان پارك بنا میشوند( شیعه، 1382: 44). امروزه به دلیل درك مدیران از نیاز روز افزون جامعه شهري به گسترش فضاي سبز براي کنترل افزایش آلودگی زیست محیطی و تنشهاي روانی جامعه، بهاي فراوانی داده میشود. در رابطه با کاربرد هنر دراحداث فضاي سبز، شهرداري تهران و مناطق چندگانه آن به ویژه سازمان پاركها با علاقه مندي آغازگر حرکتهاي نوینی بوده اند. هنر همچون نقش فشرده اي از زیبایی طبیعت، انسان امروزي را اغناء میکند و او را در ارتباط همیشگی با اصل خویش نگاه میدارد. کاربرد هنر در احداث فضاي سبز نه تنها از نظر روانشناسی اجتماعی و محیط زیست بلکه به لحاظ تأمین امنیت اجتماعی نیز قابل اهمیت است. این حرفه در یکصد و چند سال پیش در ایالات متحده توسط «فردریک لاو کلاستید» پدید آمد و اهمیت آن مانند حرفه معماري با احداث پارك مرکزي نیویورك توسط همین شخص، به معماران و مهندسان نشان داده شده و از آن پس به صورت یک رشته دانشگاهی درآمد (صدر نوري، 1371: 151).


مطالب دیگر:
📗پاورپوینت بررسی مزيت نسبی صادراتی صنايع غذايی📗پاورپوینت شمارش کربوهیدرات در افراد مبتلا به دیابت📗پاورپوینت تریپس پنبه📗پاورپوینت ساختمان پروما مشهد📗تحقیق بررسی لالایی های رایج در هرمزگان (میناب)📗پاورپوینت سيستمهاي خريد، انبارداري و توزيع📗پاورپوینت تدوين فرايند آموزش براي مديران📗پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق📗پاورپوینت پدافند غیر عامل اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت،معدن و تجارت استان مازندران📗پاورپوینت روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت📗پاورپوینت تکنیک ها و جنبه های بالینی MRI📗تحقیق کاربرد انرژی های نوین و تجدید پذیر📗پاورپوینت نانوحسگرها و انواع آنها📗تحقیق نقش خلاقيت در شكوفایی سازمان📗تحقیق فناوری نانو📗تحقیق رهبری و مدیریت📗تحقیق مهندسی ارزش📗گزارش کارآموزی در اداره آموزش پرورش‎📗تحقیق روانشناسي شخصيت (سالم)📗تحقیق گوشه گیری و کمرویی کودکان📗پاورپوینت شیمی و فناوری غلات📗پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها📗کار تیمی مورچه ها: الگویی برای مهارت های رهبری📗پاورپوینت شناخت ساختار و عملكرد بدن📗پاورپوینت آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري